Choď na obsah Choď na menu
 


AMO biviačej a besnota líšok od r. 2017

8. 2. 2017

AMO biviačej a besnota líšok od r. 2017

11. 12. 2016

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC
Svätoplukova č.50, 903 01 Senec

tel: 02/45 92 62 12                           fax: 02/ 45 926211                                   

 e-mail: Riaditel.SCgsvps.sk

Určené: Poľovní hospodári okresu Senec, Pezinok, MalackyREGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC
Svätoplukova č.50, 903 01 Senec

tel: 02/45 92 62 12                           fax: 02/ 45926211                                    

e-mail: Riaditel.SCgsvps.sk

Vec: Kontrola afrického moru ošípaných (AMO) - úhrada za dodanie vzoriek na laboratórne vyšetrenie

Na základe pokračujúcej nepriaznivej epizootologickej situácie v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na Ukrajine a v Poľsku, vydala Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v súlade s§ 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinámej starostlivosti v znení neskorších predpisov a v súlade s Národným kontrolným programom pre AMO v diviačej populácii na Slovensku metodické usmernenie o úhrade za dodanie vzoriek na laboratóme vyšetrenie AMO za uloveného a uhynutého diviaka.

Úhrada sa bude vyplácať nasledovným spôsobom:

v období od 1. januára do 31.decembra 2017 vo výške 10     €  za vzorku z každého nájdeného uhvnutého diviaka

v období od 1. januára do 31.decembra 2017 vo výške 10  € za vzorku z uloveného diviaka bez priznakov choroby, maximálne do napinenia stanoveného počtu ulovených diviakov (82 ks)

v období od 1. januára do 31.decembra 2017 vo výške 10 EUR za vzorku z každého uloveného diviaka s príznakmi choroby. Tieto vzorky sú nad stanovený počet ulovených diviakov, maximálne však do dvojnásobku stanoveného počtu ulovených diviakov.

Vzorky je potrebné dopraviť v pracovných dňoch na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senec, Svätoplukova č. 50 alebo stredisko v Malackách, Pezinská č. 5. Na stredisko v Malackách je možné ich odovzdať v pondelok, stredu, piatok v čase 7:30 — 9:00, prip. po dohovore s MVDr. Begalovou tel. 0902 900374 alebo MVDr. Ondriskom tel. 0903 866388 aj v inom termíne.

Za dodanie vzoriek na laboratórne vyšetrenie AMO sa považuje:

 ak sú vzorky dodané v súlade s Manuálom pre odber, balenie a zasielanie vzoriek na virologické vyšetrenie AMO:

vzorka je dodaná najneskôr do 7 dní od ulovenia diviaka (v prípade uhynutých diviakov doba dodania nerozhoduje)

vzorka obsahuje minimálne jeden orgán (mandle, slezina, oblička) vhodné na PCR vyšetrenie

- vzorka od ulovených diviakov obsahuje vzorku krvnej zrazeniny (kruor) vhodnej na serologické a PCR vyšetrenie (neplatí pre uhynutých diviakov)

AMO

u domácich ošípaných a diviakov

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky Bratislava

 • akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov
 • prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat
 • prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvat' až niekol'ko dní, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou
 • u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi
 • charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat
 • ide o neliečitel'nú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na l'udí a iné druhy zvierat

Chovy ošípaných — prevencia

 • svina.jpg
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • sti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dodržiavat' čierno-biely systém)
 • zamedzit' vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom
 • rešpektovaťdodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečno zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa
 • zákaz skladovat' krmivo pre ošípané v dosahu diviakov
 • zákaz skladovat' podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím
 • pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove

Užívatelia pol'ovných revírov —prevencia

 • sv.jpg
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých diviakov
 • neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie alebo hlbokým zakopaním (2m) resp. spálením na mieste úhynu
 • lov a vyšetrenie všetkých chorých diviakov
 • dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórií
 • zákaz prikrmovania diviakov v pohraničných revíroch s Ukrajinou
 • dodržiavanie proti epidemických zásad pri manipulácii s telami a vývrhmi z ulovených diviakov
 • odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podl'a inštrukcií RVPS

Na Slovensku sa AMO doposial' nikdy nevyskytol, avšak v súčasnosti sa vyskytuje na Ukrajine, v Pol'sku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje migrácia infikovaných diviakov z Ukrajiny. Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.

 

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC 
Svätoplukova č. 50, 903 01 Senec 
tel: 02/45 92 62 12           fax: 02/ 45 92 62 11                                                       e-mail: 
Riaditel.SCgsvps.sk

Vec: Pokyn k cielenému monitorin2u lišok na besnotu mimo vakcinačnel oblasti — iesenná kampaň 2016.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec, na základe „Oznámenia o začatí cieleného lovu líšky hrdzavej a psíka medvedikovitého na zabezpečenie monitoringu účinnosti jesennej kampane 2016 orálnej vakcinácie líšok proti besnote a o začatí cieleného monitoringu líšok na besnotu mimo vakcinačnej oblasti" vydaného 'VPS SR dňa 28.11.2016 3992/2016-226/1 Vám oznamuje, že cielený lov líšok a psíka medvedikovitého na monitoring besnoty bude prebiehať od 01.01.2017 až do  napinenia stanoveného počtu ulovených líšok (30 ks), naineskôr však do 29.02.2017.

Ulovené líšky resp. psíka medvedikovitého je potrebné dopraviť v pracovných dňoch na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Senec, Svätoplukova č. 50 alebo stredisko v Malackách, Pezinská č. 5. Na stredisko v Malackách je možné ich odovzdať v pracovných dňoch v čase 7.30 — 9.00, príp. po dohovore s MVDr. Begalovou tel. 0902 900374 alebo MVDr. Ondriskom tel. 0903 866388 aj v inom termíne.

Za dodanie vzorky na laboratórne vyšetrenie sa považuje predloženie líšky, resp. psíka medvedikovitého:

 • ulovených zákonným spôsobom alebo predložených čerstvo uhynutých napr. z autonehody;

veterinárny inšpektor má povinnost' rozhodnúť, či uhynutú líšku resp. psíka medvedikovitého j e možné zaslať na laboratórne vyšetrenie na besnotu a či následne môže byt' zaplatené zástrelné,

zabalených do dvoch nepriepustných obalov (napr. PVC vrecia), medzi ktorými je sací materiál

 • dopravených na príslušnú RVPS do 48 hodín od ulovenia alebo pravdepodobného úhynu.

Počas cieleného lovu bude za každú dospelú ulovenú líšku resp. psíka medvedikovitého (max. 2 ks z jedného PZ) dodanú na RVPS Senec (prípadne na stredisko v Malackách) v termíne od 01.01.2017 až do napinenia stanoveného počtu ulovených lišok, najneskôr však do 29.02.2017 zaplatená celková suma 10,60 EUR (zástrelné).

V období mimo cieleného monitoringu v rámci eradikačného programu sa bude vykonávať pasívny surveillance (uhynuté, zastrelené resp. usmrtené so zmenami správania) Iíšok a psíkov medvedikovitých. Líšky a psíky medvedikovité zastrelené so zmenami správania alebo uhynuté treba zasielať na laboratórne vyšetrenie na vylúčenie/potvrdenie prítomností vírusu besnoty imunoflorescenčným testom v priebehu celého roku 2017. Skutočnosť, že sa jedná o zviera so zmenami správania alebo o zviera, ktoré exponovalo človeka je potrebné jasne vyznačiť do žiadanky na laboratórne vyšetrenie.

V týchto prípadoch bude zástrelné taktiež vyplácané.

 

 

Regionálna veterinárna a
potravinová správa Senec
90301 

 

MVDr. Peter Blaško
riaditel'